‘Hadım Yönetmeliği’nde yürütmeyi durdurma kararı

ANKARA – ‘Hadım Yönetmeliği’nin bazı maddelerinin iptali için Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davaya yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kamuoyuna ‘Hadım Yönetmeliği’ olarak tanıtılan, Adalet Bakanlığı tarafından 26.07.2016 tarih ve 29782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Hükümlü Olanlara Uygulanacak Tedavi ve Diğer Yükümlülükler Hakkında Yönetmelik’in bir kısım maddelerinin iptali istemiyle Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından açılan davada, yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Danıştay 10. Dairesi’nin E.2016/12975 sayılı ve 26.7.2017 günlü kararında, Yönetmeliğin tedavi tanımına yer veren 7. maddesinin 1. fıkrası yönünden yürütmeyi durdurma kararı verilirken, kararda yönetmeliğin dayanağı olan 5275 Sayılı Yasa’nın 108. maddesinde “tedavi”den ne anlaşılması gerektiğinin açıkça düzenlenmediği belirtilirken, Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca kişilerin vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılmasının mümkün olduğu belirtildi.

“Yönetmeliğin hem her maddesi yürütmesi durdurulan cinsel suç hükümlüsünün tedavi edilmesi örgüsü üzerine kurulduğundan uygulanma olanağının kalmadığı” belirtilirken, bu durumda hükümlü olanlar yönünden uygulanacak tedaviden ne anlaşılması gerektiği yasa ile düzenleninceye kadar yönetmelik uyarınca hekimlerin herhangi bir tedavi gerçekleştirmesi söz konusu olamayacak.