Danıştay ‘kimyasal hadım’ı içeren maddeyi durdurdu

ANKARA – Danıştay, cinsel istismar suçlularına ‘kimyasal hadım’ cezası olan ilaçla tedaviyi içeren yönetmelikteki ‘hadım işlemi’nin ne şekilde yapılacağını düzenleyen maddeyi durdurdu. Gerekçede, Anayasa’da tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmayacağının hüküm altına alındığının altı çizildi.

Danıştay, cinsel istismar suçlularına ‘kimyasal hadım’ cezası olan ilaçla tedaviyi içeren yönetmelikteki ‘hadım işlemi’nin ne şekilde yapılacağını düzenleyen maddeyi durdurdu. Yönetmeliğe göre, cinsel istismar suçundan hüküm giyenlere ‘kimyasal’ hadım uygulanacaktı. Buna göre, cinsel istismar cezasının infazı sırasında ya da koşullu salıverilmelerde denetim süresi içerisinde ‘cinsel isteği azaltıcı tıbbı tedavi’ yapılacaktı.

Geçen günlerde Türkiye Psikiyatri Derneği, yönetmeliğinin bazı hükümlerinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı.

Dosya üzerinde ilk incelemeyi yapan Danıştay Hakimi, yönetmeliğin 7/1. maddesinde ‘cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan yöntem’ ifadesine yer verilerek, kanunda yer almayan bir tanımlamaya gidildiğini ve ‘tıbbi tedavi’ kavramından ayrılındığını belirtti ve yetki aşımına işaret etti.

Danıştay, yönetmeliğin 7/1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verdi. Gerekçe olarak, Anayasa’da tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulmayacağının hüküm altına alındığının altı çizildi. Kararda ayrıca, “Kanunda sınırları belirsiz tedavi kavramını da aşar nitelikte yöntemler içeren davaya konu düzenlemede hukuka uyarlık bulunmamakta olup uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararlara yol açabileceği sonuçlarına varılmaktadır” denildi.

Buna göre, hükümlü yönünden uygulanacak tedaviden ne anlaşılması gerektiği yasayla düzenleninceye kadar yönetmelik uyarınca doktorlar herhangi bir tedavi gerçekleştiremeyecek.